Projekt EU

 

Název projektu: Sociální podnikání Karton s.r.o. – CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_060/0003433

Příjemce dotace: Karton s.r.o.

 

Stručný popis projektu:

Projekt řeší problematiku podpory znevýhodněných osob (OZP) a uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP k návratu do normálního života tím, že se zapojí do pracovního procesu sociálního podniku. Realizace projektu umožní rozvoj sociálního podniku prostřednictvím pořízení technologií  a vytvořením pracovních míst pro osoby z cílových skupin. Projekt je finančně podpořen z EU.

 

Cíle projektu:

Karton s.r.o. spolu s neziskovými cíli bude klást důraz na podporu profesní stabilizace, sociálních dovedností, posílení sebedůvěry a dosažení nadějné budoucnosti svých zaměstnanců. Podnik bude svou činností podporovat solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje. Hlavním cílem žadatele je stát se stabilním, konkurenceschopným, zodpovědným sociálním podnikem, který bude pomáhat osobám z cílových skupin projektu k integraci na trhu práce, poskytne jim zázemí a důstojné pracovní místo a tím bude napomáhat k trvale udržitelnému rozvoji, rovným příležitostem a solidaritě ve společnosti.

 

Výsledky projektu:

Prostřednictvím realizace projektu získají pracovní uplatnění osoby z cílové skupiny projektu , které obtížně hledají uplatnění na otevřeném pracovním trhu. Realizací podnikatelského plánu dojde k následujícím změnám:

– rozšíření prosperujícího sociálního podniku Karton s.r.o.,

– vytvoření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané,

– snížení počtu nezaměstnaných osob se zdravotním postižením a osob v evidenci ÚP v Týně nad Vltavou.

– rozšíření sociálních dovedností, posílení sebedůvěry a dosažení nadějné budoucnosti zaměstnanců se zdravotním postižením a osob v evidenci ÚP.

Celý rozvoj společnosti bude v souladu se společensky prospěšným cílem společnosti a dalšími sociálními principy, které znamená mj. zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Realizací projektu také dojde k reorganizaci výroby, eliminaci neefektivních zakázek a ke zrychlení a standardizaci výroby.